Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Учество

    Учество во проектот

    Доколку сакате да земете учество во проектот (на пр. да ги испробате продуктите на проектот на македонски, германски, англиски или турски јазик), Ве молиме да ги контактирате претставниците на партнер-организациите:

„Образование За Сите“ Скопје

м-р Розита Петринска-Лабудовиќ
contact@educationforall.org.mk

Д-р Претис

Проф. д-р Манфред Претис
office@sinn-evaluation.at

Медицински факултет Хамбург

м-р Катерина Тодорова
katerinatodorova@yahoo.com

Д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу

д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу
melekacademy@gmail.com

Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на РМ

Велка Лукиќ
velka.lukic@gmail.com