Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Импресум

  Импресум

  Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

  Сопственик на медиумот/Одговорен за содржината

  Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот „Образование за сите“ Скопје

  м-р Розита Петринска-Лабудовиќ

  contact@educationforall.org.mk

  со партнерите во проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“