Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Дисеминација

Дисеминација

    Кликнете на сликата или кликнете овде за да се префрлите на веб-страницата за МКФ на Истражувачкиот институт на MSH, на која се објавени информации за проектот.