Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Контактирајте нè

Здружение за унапредување на образованието, културата и спортот „Образование за сите“ Скопје

м-р Розита Петринска-Лабудовиќ
contact@educationforall.org.mk

Dr. Pretis

Проф. д-р Манфред Претис
office@sinn-evaluation.at

Medical School Hamburg

м-р Катерина Тодорова
katerinatodorova@yahoo.com

Dudu Melek Sabuncuoğlu

д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу
melekacademy@gmail.com

Здружение на медицински сестри, техничари и акушерки на РМ

Велка Лукиќ
velka.lukic@gmail.com