Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Кус водич низ МКФ за стручните лица

    Кус водич низ МКФ за стручните лица

    Кус водич низ МКФ за стручните лица кој ги адресира избраните важни кодови, а кој има за цел да осигура дека сите релевантни стручни лица се запознаени со МКФ и дека можат да ја користат во секојдневниот живот. Водичот треба да придонесе до поголемо разбирање помеѓу стручните лица и родителите во процесите за поддршка на малите деца со потешкотии во развојот.