Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Медицински факултет Хамбург

Медицински факултет Хамбург

  Медицинскиот факултет Хамбург - Универзитет за применети науки и Медицински универзитет (The MSH Medical School Hamburg – University of Applied Sciences and Medical University) е приватен универзитет во Хамбург, со седиште во Хафен Сити. Основан е во 2009 година од страна на управниот директор Илона Ренкен-Олтоф, а со работа започна во 2010 година, со шест предмети. Оттогаш, опсегот на предмети значително се прошири и денес вклучува голем број на предмети на додипломски и магистерски студии.

  Универзитетот се состои два факултета: Факултетот за здравствени науки и Факултетот за хумани науки и опфаќа широк спектар на теми за истражување.

  За да се определат теми за истражување и да се работи на важни тематски области во иднина, воведен е кластер на истражување. Еден од тие истражувачки кластери е кластерот: Меѓународна класификација на функционирање, попреченост и здравје (МКФ) - Користење и имплементација. Целта на овој кластер е да се испита употребата и имплементацијата на МКФ во Германија.

  Сите пристапи кон истражувањата се во согласност со целите на СЗО. MSH веќе ја вклучи МКФ-ДМ во наставните програми за обука на ниво на додипломски студии и ја организираше 2-рата (2014) и 6-тата (2018) Конференција за МКФ-ДМ (ICF-CY AnwenderInnenkonferenz) во Германија.

  Претходно спроведени проекти на тема МКФ:

  www.icf-school.eu

  www.icfcy-meduse.eu

  www.early–inclusion.eu

  Одговорно лице

  м-р Катерина Тодорова

  М-р Катерина Тодорова работи како асистент на истражувања и е докторанд на Медицинскиот факултет Хамбург. Таа е оперативен менаџер на активностите во проектот „Заеднички јазик за првите 1000 дена“ во Хамбург.