Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Модули за обука за МКФ

  Модули за обука за МКФ

  Модули за обука за МКФ (на македонски, германски, англиски и турски јазик) направени специјално за потребите на медицинските сестри, стручните лица за пружање на рана поддршка и за стручните лица во градинките кои работат со бебиња и мали деца, а врз основа на постоечки материјали. Во оваа адаптирано издание, ќе бидат земени предвид спецификите поврзани со возраста на децата, врската помеѓу здравјето, воспитувањето, односно родителската сензитивност, и социјалниот аспект, особено во ситуациите кога во овие рани фази на развојот не е поставена дијагноза.

  Модул 1          Видео

  Модул 2

  Модул 3

  Модул 4

  ЗАБЕЛЕШКА: Доколку имате прашања или забелешки во врска со Продуктот, ве молиме да ја контактирате м-р Розита Петринска-Лабудовиќ на e-адресата: contact@educationforall.org.mk.