Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Д-р Претис

Д-р Претис

  Д-р Претис (Dr. Pretis) е меѓународна компанија од Австрија која главно се занимава со прашања поврзани со управувањето со квалитетот и обука во областа на мерките за рана поддршка за децата со потешкотии во развојот.

  Референтни проекти:

  www.icf- училиште.eu

  www.icfcy-meduse.eu

  www.early –inclusive.eu

  Публикации:

  Pretis (2016). ICF-based work in early intervention.

  Pretis (2020). Early intervention and early help.