Овој проект е финансиран со поддршка на Европската комисија. Оваа публикација ги одразува само ставовите на авторите и Комисијата не може да се смета за одговорна за било каква употреба што може да биде направена од информациите што се содржат во истата.

Д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу

Д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу

  Д-р Дуду Мелек Сабунчуоглу (Dr. Dudu Melek Sabuncuoglu) или неформално „Академијата Мелек“ е компанија со седиште во Анкара, Турција, чија мисија е да се даде поддршка на децата преку работа со нив, со нивните родители и со комплетно холистички пристап.

  Претходни ЕУ проектите на тема МКФ:

  ICF-CY MedUse

  ICF School

  Публикации:

  1. ICF (2020) as a Child Recognition and Problem Solving Tool. Nobel Academy, Ankara. ISBN: 978-605-033-221-6

  2. When it comes to Children (2020). Nobel Academy, Ankara. ISBN: 978-625-0402-047-6

  3. ICF (2019) for Parents. Association of Promotion of Education, Culture and Sport Education for All. North Macedonia ISBN: 9786086628710.